Jonas Borup

Kontakt

Jonas Borup

Kontakt

Faglighed og tilgang

Eksistenspsykologien og den humanistiske psykologi udgør mit ståsted. Det er suppleret med det neuroaffektive landkort at navigere efter - og et bredt psykologisk blik på de tematikker der dukker op.

Med det neuroaffektive landkort tages afsæt i den nyeste viden og forskning omkring nervesystem og motivationssystemer, samspillet mellem hjerte og hjerte og de grundlæggende forhold ved det at være menneske. Det er med et sigte på at skabe bevidsthed "her og nu". På en måde hvor der tages afsæt i den oplevede virkelighed, dybden og kroppen. Afsæt i forbundetheden og afgrænsningen, menneskelige vilkår - og meningen og handlingen.

Dilemmaer, forskellighed, modsatrettede forventninger, tab, glæde, lykke, sorg, vrede og forskellige behov er alt sammen en del af livet. Kunsten er at navigere i det, tage sig bedst muligt af det og træffe bevidste valg og fravalg. At bære de følelser der er - og det liv vi hver især har med os. Og også kunsten at forankre og styrke iboende ressourcer, opdage fastholdende roller og dybe unødvendige overbevisninger.

Og inden for rammen af ovenstående integrerer jeg også min indsigt i den kognitiv terapis mange gode måder at håndtere stress, angst og depression.

Tilsammen danner de 3 nedenstående retninger udgangspunktet for mit psykoterapeutiske ståsted - og min tilgang til terapi, supervision og undervisning.

Eksistentiel psykoterapi

Den eksistentielle terapi har sine rødder i eksistenspsykologien og eksistensfilosofien.

Det at eksistere som menneske ses i eksistentiel terapi som meget større end hvad der lige kan måles og vejes. Der tages udgangspunkt i oplevelsen af egen indre verden og egne erfaringer, den måde vi forbinder os til andre, er i verden og skaber mening.

Således handler det om at skabe klarhed over, hvad det er for et liv der leves, de valg der træffes og hvordan der bedst muligt væres med de grundlæggende vilkår der er forbundet med det at være menneske.

I den eksistentielle terapi er der ikke en passiv modtager af “værktøjer” eller “redskaber”, og terapien følger ikke en standardiseret manual.

Terapien bygger på flere forskellige teoretikere, alle med forskelligt fokus, men med det fælles blik, at det særlige ved at være menneske er evnen til refleksion omkring eget liv.

Oplevelsesorienteret psykoterapi

Oplevelsesorienteret psykoterapi lægger vægt på kontakt til egne behov, at opleve og udtrykke undertrykte følelser og reaktioner og frigøre egne iboende potentialer for udvikling og vækst.

Det teoretiske grundlag og menneskesyn er baseret på humanistisk psykologi, der i opposition til datidens psykoanalyse og behaviorisme lagde vægt på menneskets iboende udviklingspotentialer og evne til at aktualisere sig selv.

Den første humanistiske tilgang til psykoterapi var Carl Rogers's klientcentrerede metode, der anså en ligeværdig relation mellem terapeut og klient og terapeutens udtrykte empatisk accept af klienten som nødvendige og tilstrækkelige betingelser for at skabe forandring.

En anden tidlig tilgang var gestaltterapi, der blev grundlagt af Fritz Perls, og som i sin oprindelig form anlagde en mere direkte, konfrontatorisk stil for at fremtvinge kontakt til egne behov og vise klienten hvordan han/hun unødigt begrænsede sig selv.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Neuroaffektiv udviklingspsykologi er en brobygning mellem den nyeste hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi.

Der bygges på den udviklingspsykologiske forståelse, at det er andres anerkendelse og følelsen af samhørrighed, som former selvet – og det er gennem andres anerkendelse, at man etablerer en bevidsthed om sig selv.

I det psykoterapeutiske arbejde betyder det, at det er mødet imellem terapeut og klient som danner grundlaget for den udvikling - som sker i terapien.

Der arbejdes udfra en viden om, at hjernen er ”tredelt” - det autonome nervesystem (kropssansninger), det limbiske system (følelser) – og det kognitive (tænkning).

Ved at fokusere på samspillet mellem de 3 niveauer sikrer man sig, at erkendelser ikke kun lagres som tanker og analyser – men også opleves og erfares kropsligt og følelelsmæssigt.

| Jonas Borup - Psykoterapeut MPF & Supervisor |

Terapihuset KBH

Studiestræde 30A 3. - 4. sal

1455 København K

jb@terapihusetkbh.dk

www.terapihusetkbh.dk

LinkedIn

Instagram

Facebook

Lev Lykkeligt

Dansk Psykoterapeutforening

Telefon +4525940330

Mandage - torsdage: 10 - 17

Fredage og weekender: Lukket

Når jeg underviser og har samtaler svarer jeg selvfølgelig ikke, så læg endelig en besked og jeg vender tilbage.